ARABULUCULUK SON TUTANAĞININ ASLI UYAP'TAN DOSYAYA GÖNDERİLMİŞ İSE ARTIK FİZİKİ OLARAK ASLININ SUNULMASI GEREKMEZ.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ tarafından verilen E. 2020/5349 K. 2020/7421 T. 14.9.2020 sayılı kararda;

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3/1.maddesinde "kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır" şeklinde düzenlemeye yer verilerek dava şartı olarak arabuluculuk öngörülmüştür.

...

Somut olayda, İlk Derece Mahkemesince davacı vekiline Mahkememizce 01/10/2019 tarihli celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın usulden reddine karar verilmiş ise de; davacı vekili tarafından 08.10.2019 tarihinde Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderildiği anlaşılmaktadır. İlk Derece Mahkemesince Uyap kayıtları dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

 

Karar Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.